ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA Zahájila elektrizaci trati Šumperk – Kouty nad Desnou

10. 6. 2015

Ve čtvrtek 18. června 2015 byla slavnostně zahájena realizace projektu Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou. Předmětem stavby je elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou na stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV v celkové  délce 19 300 m. Napájení nově zřizované elektrické trakce je projektováno ze stávající trakční měnírny SŽDC v Šumperku a z nové trakční měnírny v katastru obce Loučná nad Desnou, část Filipová.

V rámci stavby bude provedena také rekonstrukce částí železničního spodku a svršku včetně odvodnění a regenerace 13 ks výhybek, včetně jejich elektrického ohřevu. Nově navržená konfigurace kolejí se zřízením nových ostrovních nástupišť v žst. Petrov nad Desnou, v dopravně Kouty nad Desnou a Loučná nad Desnou umožní bezbariérový přístup. Zdvoukolejnění dopravny Loučná nad Desnou umožní křižování vlaků nutné k uskutečnění plánovaného krátkodobého dopravního taktu.

Ve všech zastávkách budou v rámci stavby rekonstruována nástupiště na bezbariérová a prodloužena na potřebnou délku 90 m. Tato nástupiště budou vybavena moderními přístřešky pro cestující s osvětlením.

V rámci stavby budou také rekonstruovány železniční mosty. U dvou bude provedena nová nosná konstrukce a v celém úseku elektrizace bude provedena nová drážní kabelizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení včetně zabezpečení přejezdů. V dopravnách a v žst. Petrov nad Desnou bude nainstalován nový kamerový systém a informační zařízení pro cestující. Financování stavby je zajištěno investorem Svazkem obcí údolí Desné z Operačního programu doprava a je kryto příspěvkem z Fondu soudržnosti v maximální výši 339 778 470 Kč.