AVE odstraní 18.000 tun kontaminované zeminy

21. 9. 2017

V areálu bývalé státní společnosti Západočeská plynárenská v Karlových Varech byla zahájena likvidace staré ekologické zátěže po výrobě svítiplynu

Společnost AVE v konsorciu – s názvem Sun Tuhnice – se společnostmi Rekultivace Ústí n. L. a Vodní zdroje (Praha) zahájila dne 1.9.2017 sanaci areálu v místní časti Tuhnice, kterou nyní vlastní energetická skupina innogy (dříve RWE). Prvního kontrolního dne (20.9.2017) se zúčastnili zástupci ministerstva financí, České inspekce životního prostředí a Karlovarského kraje. Český stát prostřednictvím ministerstva financí investuje do vyčištění pravého břehu řeky Ohře za nádražím v Karlových Varech 180 mil. korun.

Ekologická zátěž bude odstraněna na náklady státu. Zadavatelem veřejné zakázky a objednavatelem prací je ministerstvo financí. Sdružení Sun Tuhnice vyhrálo zakázku ve veřejné soutěži na základě nejnižší cenové nabídky v dubnu tohoto roku.

Znečištění zemin a podzemních vod v karlovarském areálu bylo způsobeno dřívějším provozem zařízení na výrobu svítiplynu karbonizací uhlí. Ta zde probíhala sto let až do roku 1967. K úniku závadných látek docházelo především netěsnostmi dehtových jímek a nebezpečným ukládáním meziproduktů výroby svítiplynu v areálu plynárny. Kontaminace ropnými látkami, polyaromáty či toxickými kovy je nebezpečná lidskému zdraví, přírodním ekosystémům i řece Ohře. Areál se navíc nachází v ochranném pásmu Karlovarských zřídel.

„Jsme rádi, že se můžeme podílet na sanaci jedné z velkých ekologických zátěží v ČR a přispět tak ke zlepšení životního prostředí této lokality, “ uvádí vedoucí projektu Jiří Chrt. „Čeká nás odtěžení až 18.000 tun kontaminované zeminy a odčerpání 600 tun dehtových kalů z podzemních jímek,“ specifikuje dále Chrt s tím, že se jedná o odhadovaná množství odpadů. Kontaminovaná podzemní voda se bude odčerpávat, čistit a zasakovat do vrtů po dobu asi 5 let. Po ukončení sanačních prací bude následovat dvouletý monitoring, který je nedílnou součástí sanace podzemních vod.